Czy należy mi się odszkodowanie? Jeśli tak, to jakiej wysokości i jak się o nie ubiegać? Te pytania zadaje sobie wiele osób, które uległy wypadkowi. Wbrew powszechnemu przekonaniu, odszkodowanie może zostać wypłacone, nawet jeśli poszkodowana osoba nie miała wykupionej polisy ubezpieczeniowej. Często najlepszym posunięciem okazuje się zwrócenie po pomoc do adwokata. Kiedy i dlaczego warto zwrócić się po pomoc prawną?

Odszkodowanie po wypadku drogowym

W kontekście wypadków komunikacyjnych warto podkreślić, że odszkodowanie należy się wszystkim biorącym udział w wypadku, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, w tym:

  • Pasażerom pojazdów – również tego pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek,
  • Pieszym,
  • Kierowcy, który nie spowodował wypadku.

To, jakie zadośćuczynienie przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku, różni się w zależności od sytuacji. Adwokat pomoże dokładnie ją rozpoznać i zasugeruje, co może być przedmiotem roszczeń. Może również przeprowadzić w naszym imieniu procedurę dochodzenia odszkodowania, co daje szansę na uzyskanie zadośćuczynienia w największym możliwym wymiarze.

Odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

W przypadku śmierci krewnego naturalnie pojawiają się trudne emocje, a w wielu przypadkach również przyziemne trudności, na przykład związane z utrzymaniem. Wysokość odszkodowania, jakie uzyskamy jako członkowie rodziny, będzie się różnić w zależności od pewnych czynników.

Warto zacząć od zasięgnięcia u adwokata informacji co do możliwości uzyskania odszkodowania – szczególnie w przypadku, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku z udziałem osób trzecich.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Pracownicy często nie mają pełnej wiedzy na temat przysługujących im praw. Z tego powodu zdarzają się sytuacje, kiedy osoba ulega wypadkowi w drodze do pracy lub już na miejscu – i nie ubiega się o odszkodowanie. To błąd. W różnych przypadkach o odszkodowanie można ubiegać się zarówno od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (między innymi na ten cel idą opłacane składki), jak i od pracodawcy.

Z porad adwokata często korzystają osoby, które nie mają pewności, czy w danej sytuacji takie odszkodowanie rzeczywiście im się należy, a także obawiają się konsekwencji dyscyplinarnych („czy szef nie będzie chciał mnie w jakiś sposób ukarać za to, że ubiegam się o odszkodowanie? Jak mogę się przed tym zabezpieczyć?”).

Odszkodowanie za błędy medyczne

Jeśli w wyniku błędu medycznego doszło do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, można ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i wypłatę renty. Niestety sprawy dotyczące błędów medycznych należą do najtrudniejszych, gdyż często wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między działaniami lekarzy a konsekwencjami zdrowotnymi bywa trudne. Możliwości popełnienia błędu w sztuce lekarskiej jest sporo, a w wielu przypadkach poszkodowanemu będzie należało się odszkodowanie – nawet jeśli nie miał wykupionej żadnej dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Dochodzenie swoich praw na własną rękę jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia w związku z trudnościami w interpretacji przepisów oraz wykazaniu związków przyczynowo-skutkowych. Pomoc prawna przy odszkodowaniach tego typu może okazać się nieoceniona. Osoby, które mają roszczenia np. wobec lekarza czy placówki medycznej, powinny rozważyć współpracę z adwokatem, który poprowadzi sprawę od początku do końca.

Konflikty prawne dotyczące błędów medycznych należą do najtrudniejszych

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Rolnictwo należy do branż o zwiększonym ryzyku powstania uszczerbków na zdrowiu lub śmierci. Maszyny rolnicze często są głównym winowajcą w przypadku ciężkich skaleczeń czy utraty życia w czasie pracy.

Dlatego też rolnicy podlegają obowiązkowemu wykupieniu ubezpieczenia OC, które pokrywa ewentualne szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego. W związku z tym każdy, kto został pokrzywdzony w wyniku prac rolniczych ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat i krzywd.

Ogólną zasadę można ująć następująco: każdy wypadek, jaki zdarzy się w rolnictwie, powinien być rozpatrzony wraz z adwokatem pod kątem uzyskania możliwie największego odszkodowania.

Pomoc adwokata w uzyskaniu odszkodowania

Dochodzić roszczeń odszkodowawczych możemy w wielu różnych sytuacjach, nie tylko w kontekstach wymienionych powyżej. Przykładem mogą być poniesione w wyniku wypadku straty rzeczowe, na przykład uszkodzenie ubrań czy bagażu. Ugryzienie przez psa również jest podstawą do żądania odszkodowania, gdyż to na właścicielach spoczywa odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich pupilów. Podobnie rzecz ma się z pobiciem, w myśl artykułu 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba uznana za winną spowodowania szkody zobowiązana jest do jej naprawienia – czyli, w praktyce, do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Działając na własną rękę ryzykujemy popełnienie szeregu błędów, przez które odszkodowania albo nie uda się uzyskać wcale, albo nie tak dużego, jak z pomocą adwokata. Pamiętajmy, że uzyskanie odszkodowania w wielu przypadkach jest skomplikowanym i długotrwałym procesem, którego efekt jest niepewny. Działając wspólnie z adwokatem, szanse na sukces są znacznie większe.


Szukaj adwokata